Algemene reisvoorwaarden Kyrgyz Muras

Omdat u reist met een Kyrgese reisorganisatie gaat alles toch even anders . Op deze pagina vind u informatie over de algemene reisvoorwaarden die betrekking hebben op uw reis , prijsinformatie en de wijze waarop u kunt reserveren.

Boeking
U kunt boeken door een email te sturen naar het team van Kyrgyz Muras. U boekt bij een Kyrgese Reisorganisatie.  Uw boeking is geldig als duidelijk is wanneer u reist, u een aanbetaling zijnde € 200,00 en, de evt. administratiekosten ( 25 euro) heeft gedaan  en het programma aan u is bevestigd door Kyrgyz Muras en moet het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aanwezig zijn bij Kyrgyz Muras.

Betaling
Omdat u in principe zelf uw vlucht organiseert ( wij kunnen adviseren en helpen) betaalt u deze ook rechtstreeks aan de vluchtmaatschappij. De resterende reissom gebaseerd op uw programma kunt u,
of: zelf meenemen en bij aankomst aan het team van Kyrgyz Muras overhandigen voor u verder reist.
of: u maakt uiterlijk 6 weken voor vertrek het resterende bedrag, onder vermelding van de data van de reis en uw naam.

Reissom
De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.

Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals bij andere vluchten), kan ze deze schriftelijk kenbaar maken. Kyrgyz Muras spant zich dan in om de wensen te accommoderen. De bijkomende boeking – en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na bevestiging van het Kyrgyz Muras team.

De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. Kyrgyz Muras behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 15 % de reis kosteloos binnen 10 dagen te annuleren.


Reisduur, programma, programmawijzigingen

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Als gevolg van overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis en de lokale omstandigheden, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie cq. reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger ten spoedigste hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals oorlog, natuurrampen, zwaarwegende politieke onrust, zal de reisorganisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onvoldoende deelname bij groepsreis
Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de reis ( meestal vanaf 4 personen) dan kunt u uw reis toch doorlaten gaan met een bijbetaling.  Of , in overleg met de reisorganisatie , kan worden gekeken of u zich bij een andere groep kunt aansluiten.

Annulering door de reiziger
Annulering van de reis door de reiziger kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden.( hiervoor kunt u het contactadres in Nederland gebruiken) Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief of email.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd

  • Minimaal 56 dagen voor vertrekdatum van de reis: 20 % van de overige reissom met een minimum van € 200,-
  • Van 29 t/m 55 dagen voor vertrekdatum van de reis; 50% van de reissom, met een minimum van € 200,-
  • Van 14 t/m 28 dagen voor vertrekdatum van de reis; 75% van de reissom, met een minimum van € 200,-
  • Van 0 t/m 13 voor vertrekdatum van de reis; 100 % van de reissom

Let op: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de voorwaarden van de vluchtmaatschappij. ( de voorwaarden van de vluchtmaatschappij staan los van de voorliggende algemene reisvoorwaarden)

Deelannulering
Als een reis voor meerdere personen geboekt is en 1 of meer personen annuleren, is er sprake van een deelannulering. Bij een deelannulering kan het zijn dat de overige deelnemers meerkosten moeten betalen, omdat de bezetting van de accommodatie is verandert en/of de vaste kosten over minder personen verdeeld worden.

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met een SOS-centrale. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

Reisdocumenten, vaccinaties
Om te kunnen reizen naar Kyrgyzstan dient de reiziger te beschikken over een geldig paspoort dat, na terugkomst,  tenminste nog 6 maanden geldig is. Indien nodig kan een visum worden gekocht bij aankomst op het vliegveld Manas in Bishkek. Een vaccinatiebewijs dient bij vertrek aanwezig te zijn.

Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger zelf geheel aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis.

Informatie omtrent de verplichtingen van visa en vaccinatie wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.

Verplichtingen van de reisorganisatie
De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:
•             tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie
van de reiziger;
•             omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de
wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de
organisatie kunnen worden toegerekend;
•             overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen,
stakingen, politieke omstandigheden;
•             diefstal, verlies, schade van eigendommen;
•             ziekte van de reiziger;
•             schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
•             invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit
hebben van stoffen verboden door het land;
•             kennelijke fouten in het reisprogramma;
•             fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken.

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleider en/of met het team Kyrgyz Muras, zo spoedig mogelijk, ter plaatse besproken te worden en mogelijk per e-mail aan de bemiddelaar in Nederland. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de reisorganisatie. Hier wordt door de reisorganisatie binnen 15 werkdagen schriftelijk op gereageerd.

Bescherming van je gegevens
Wij waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door ons beschermd worden. Ieder ander gebruik van je persoonlijke gegevens in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.